Ajut per la competitivitat dels sectors estratègics industrials PDF Imprimeix Correu electrònic

Convoca: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

  

Resum: Recolzar financerament l'execució de Pla de millora de la competitivitat en empreses industrials, facilitant l'execució d'inversions i actuacions punteres, que s'anticipen al que seran segments de mercat més competititus en un futur, a la vegada que millorin significativament els seus processos de producció per afavorir la seva tecnificació, flexibilitat, eficiència energètica, sostenibilitat, ...

  

Exemple: Activitats relacionades en afavorir la competitivitat de les empreses dels sectors industrials per incrementar el valor afegit de productes i serveis, orientats a la producció limpia, aument de l'eficiència i sostenibilitat dels processos de producció, reorientació de la producció cap a productes més sostenibles que milloren l'eficència energètica i impacte ambiental al llarg del cicle de la vida, millorar la capacitació tècnica dels recursos humans, implantació d'estratègies de producció i processos organitzatius avançats, ...:

 • Generació de nous productes o serveis o miloora dels ja existents que incrementin el seu valor afegit, millorin la seva sostenibilitat i/o seguretat
 • Reenginyeria de processos productius destinatda a la millora de la sostenibilitat, flexibilitat i/o eficiència
 • Adopció de sistemes avançats de producció que impliquin la incorporació de tecnologies de la informació i comunicacions
 • Estudis destinats a determinar la viabilitat tècnica d'actuacions englobades als apartata anteriors
 • Formació dirigida a millorar la capacitació del personal de l'empresa: únicament formació específica vinculada als objectius concrets del pla de competitivitat
 • Inversions destinades a superar normes comunitàries per a la protecció del medi ambient o al aument del nivell de protecció del medi ambient en ausència de normes comunitàries
 • Inversió en mesures d'estalvi energètic
 • Estudis mediambientals

  

Beneficiaris: Empreses, l'activitat principal de les quals està compresa dintre dels codis CNAE-2009: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 (excluido 30.3 y 30.11), 31 i 32. Entre aquests codis hi destaquen:

 • 16 - Industria de la madera y el corcho, excepto muebles, cestería y espartería
 • 31 - Fabricación de muebles

  

Terminis: 24/05/2012 - 12/06/2012

  

Despeses finançades: Únicament es concedeixen préstecs. Compte que les despeses finançades depenen de les línies dels exemples:

 • Instrumental i equipament
 • Despeses de personal
 • Subcontractacions
 • Altres despeses de funcionament: materials i subministraments
 • Despeses generals suplementàries directament derivats del projecte
 • Costos de terrenys i edificis
 • Costos dels estudis de viabilitat tècnica
 • Costos de formació

 

Informació addicional:

 • Termini d'amortització del préstec: 10 anys, amb un període màxim de cadència de 2 anys
 • Tipus d'interès d'aplicació del 3,95 % anual
 • No s'exigeixen garanties
 • Els plans de competitivitat han de tenir un pressupost mínim total anula de 100.000€ quan el sol·licitant sigui una PIME o una agrupació d'interès económic, i de 500.000€ quan sigui una gran empresa
 • Les activitats corresponents al pla de competitivitat subvencionable no podran haver començat abans de la presentació de la sol·licitud
 • Els Plans de Millora han d'incloure una estratègia global i coherent de millora de la productivitat a través d'actuacions de naturalesa diversa, orientades a l'aument de l'eficiència, flexibilitat i sostenibilitat de la producció

 

[Més informació]     [Accés a la convocatòria]