Ajuts per la contractació de personal per a empreses amb menys de 25 treballadors PDF Imprimeix Correu electrònic
dijous, 17 de novembre de 2011 12:20

El Departament d'Empresa i Ocupació ha tret la convocatòria d'ajuts a empreses amb menys de 25 treballadors que contractin persones aturades que constin inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

 

Convoca: Departament d'empresa i ocupació

 

Resum: Ajuts pluriennals a empreses de menys de 25 treballadors per a la contractació (indefinida o de durada determinada, no inferior a un mes) de persones aturades amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

Beneficiaris: Empreses amb menys de 25 treballadors que contractin persones aturades que constin inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d'ocupació no ocupats al menys 12 mesos, dintre dels 18 mesos anteriors a la contractació, i que hagin realitzat i finalitzat cursos de formació ocupacional subvencionats pel SOC, sempre que el lloc de treballa estigui radicat a Catalunya.

 

Terminis: Fins el 30/11/2011

 

Despeses finançades:

 • 600€ per persona contractada a temps complert, per la contractació d'un mes
 • 1.300€ per persona contractada a temps complert, per la contractació de dos mesos
 • 2.100€ per persona contractada a temps complert, per la contractació de 3 mesos o més

 

Informació d'interès:

 • L'import subvencionat no podrà superar el salari brut mensual percebut pel treballador/a.
 • Per contractacions a temps parcial, la quantia de la subvenció serà proporcional al percentatge de la jornada ordinària. Si la jornada és inferior al 25% de la jornada que realitza un treballador a temps complert comparable, no hi ha subvenció
 • Les sol·licituds s'intruiran i resoldran per ordre de la data de la presentació fins exhaurir la partida pressupostària, si s'escau
 • Es cobra el 80% de la subvenció en el moment de la concessió i l'altre 20% un cop certificada la realització de les activitats previstes a la concessió de la subvenció i s'hagin presentat els justificants de les despeses
 • Lloc de treball ubicat a Catalunya
 • S'exclouen les contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendents, i altres parents fins al segon grau inclusivament, de l'empresari o dels qui tinguin el control empresarial, exerceixin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració. Aquesta exclusió no és aplicable per contractacions de treballadors amb discapacitat o quan l'ocupador sigui autònom sense assalariats i contracti un sol familiar que no convisqui a la seva llar ni estigui a càrrec seu
 • S'exlouen empreses que en els 12 mesos anteriors a la sol·licitud hagin realitzat extincions de contractes, en virtut d'acomiadament col·lectiu, o per causes disciplinàries o objectives ceclarades improcedents per sentència judicial ferma o laude arbitral.
 • La data d'inici dels contractes ha de ser posterior al 16/11/2011 i no més tard de 30/11/2011

 

Procediment:

 • Les empreses interessades han de presentar una oferta de treball a l'oficina de treball amb l'oferta a cobrir
 • L'empresa selecciona i contracta el/la candidat/a
 • L'empresa presenta el contracte realitzat i la sol·licitud de subvenció a l'oficina de treball

 

[Resum ajuts]    [Més informació]